Mereka yang Tetap Berpaling

renunganjiwa.blogspot.com

Kandungan Ayat: (Q.S. Al-Qasas: 56), (Q.S. Al-Kahf: 6), (Q.S. An-Nahhl: 93).

Ketika seseorang memutuskan untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Salah satu makna syahadatain adalah tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan Allah yang terkejawantahkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Saya yakin komitmen ini tidak bermakna sekuler, yakni memasungnya pada ruang-ruang privat setiap individu. Akan tetapi kita menjadikannya sebagai landasan dalam pembangunan tatanan sebuah masyarakat.

Continue reading